Społeczna dyskusja nad ochroną praw konsumentów – nie obiecujemy, ale pytamy jakie przyjąć rozwiązania do realizacji oraz zapewnić im sposób finansowania.

Proponujemy społeczną dyskusję nad ochroną praw konsumentów – szeroko pojętymi prawami wszystkich konsumentów w różnych sektorach życia publicznego nad:
– wypracowaniem długofalowego programu zapewnienia mieszkańcom właściwych norm jakości powietrza,
– wybór najwłaściwszego rozwiązania dotyczącego zapewnienia ogrzewania zasobów mieszkalnych i technicznych i rekompensat: centralne ogrzewanie czy indywidualne rozwiązania?
– problemami komunikacyjnymi: ograniczenia stref ruchu, wyłączenia obszarów z ruchu, węzły komunikacyjne, tabor elektryczny, odpłatność za przejazd, budowa rond małych i dużych, przejść podziemnych i naziemnych, odpłatne strefy parkowania, bezkolizyjne skrzyżowania – szczególnie tras szybkiego ruchu, parkingi wielopoziomowe miejskie i firmowe,
– rozwiązaniami poprawiającymi byt seniorom: całodobowe i dzienne domy opieki, kluby dziennej aktywizacji seniorów, mieszkania i lokale użytkowe umożliwiające niepełnosprawnym seniorom uczestnictwo w życiu miasta, rozwój finansowania różnych form aktywności kulturalnej, sportowej, itp.
– krótkofalowymi i długoterminowymi rozwiązaniami dotyczącymi funkcjonowania służby zdrowia, -szczególnie te związane z finansowaniem przez samorządy – i profilaktyki zdrowotnej: szczepień, badania wykrywalności nowotworów i innych chorób typowo cywilizacyjnych,
– przyjęciem zdecydowanych i realnych programów budownictwa mieszkaniowego: komunalnego, socjalnego i prywatnego, w tym sprawy przestrzegania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– ustalaniem kryteriów rozwoju i finansowania sportu, kultury, rozrywki, turystyki i innych niszowych dyscyplin, w tym sportu zawodowego,
– wspomaganiem rozbudowy infrastruktury szkolnictwa – przede wszystkim państwowego szkolnictwa podstawowego i zawodowego, zapewnieniem pierwszeństwa lokalowego dla szkolnictwa państwowego,
– rozsądnym wzrostem potencjału lokalowego dla żłobków i przedszkoli, aby zmniejszać do minimum okresy koniecznej opieki nad dziećmi i rezygnacji z pracy zawodowej,
– świeckością samorządów, klauzul wyznaniowych, swobód obywatelskich, wolności do zgromadzeń, itp.
– przywracaniem ładu konstytucyjnego i eliminowanie patologii w życiu politycznym i społecznym,
– umożliwianiem szybszej asymilacji obcokrajowców w naszą kulturę, obyczajowość i porządek prawny przybywających do Polski z różnych powodów,
– respektowaniem praw pracowniczych w różnych sektorach gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem ich praw w umowach samorządowych zawieranych w ramach zleceń,
– stopniowym i dobrowolnym przejmowaniem od spółdzielni mieszkaniowych wszelkiej zbędnej infrastruktury i gruntów wpływających na koszty utrzymania nieruchomości mieszkalnych. Spółdzielnie Mieszkaniowe winne być administratorami swych nieruchomości a jedyne koszty jakie winni ponosić mieszkańcy to koszty techniczne i administracyjne związane tylko z tymi budynkami. Miasto będzie wtedy generalnym zarządcą terenów miejskich, infrastruktury drogowej i innej i łatwiej będzie nimi zarządzać i wpływać na harmonijny rozwój miasta.
Jeżeli spółdzielcy chcieliby nadal funkcjonować po staremu to ich wola.
– zmianami zasady ochrony konsumentów przed niekontrolowanymi reklamami farmaceutycznymi, reklamami i usługami pseudo-zdrowotnymi, nadzoru nad usługami weterynaryjnymi, kontroli wprowadzanych wyrobów technicznych i żywności do obrotu, kontroli standardów świadczonych usług, rewizji zasad kontroli podmiotów świadczonych usług tych zgłoszonych do ewidencji oraz tych nielegalnie działających, kontrola różnego rodzaju domów opieki /dzieci, młodzieży, seniorów/, zdefiniowania prawidłowych praktyk opiekuńczych, wprowadzenia norm żywieniowych w obiektach /domy dziecka, domy seniorów, schroniska dla zwierząt, itp. To cała gama usług wymykająca się spod kontroli i wpływająca na patologię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *