Program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Samorząd terytorialny to niekwestionowany fundament demokracji oraz wielki sukces przemian ustrojowych, w którym mieszkańcy mają swój udział, a przez to i kluczowy wpływ na to jak rozstrzygane są ich sprawy.
Sojusz Lewicy Demokratycznej konsekwentnie opowiada się za wzmocnieniem roli Samorządu Terytorialnego, ponieważ to Samorząd przede wszystkim ma znaczący wpływ na funkcjonujący obecnie model życia społecznego, czyli bezpośrednio wpływa na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej naszego miasta i tym samym dotyczy każdego z Nas funkcjonującego w bielskiej przestrzeni publicznej.
Tak więc nasze codzienne sprawy i sprawy ludzi z naszego najbliższego otoczenia,
a szczególnie sposób ich realizacji, zależy od tego jakie decyzje zapadają na szczeblu lokalnym i regionalnym, ponieważ to od nich zależy w każdej mierze poziom jakości życia każdego z Nas.

Realizowaniem lokalnych określonych ustawowo spraw publicznych zajmuje się samorząd, który obecnie ma bardzo polityczny wymiar uzależniony od struktur rządowych, co nie zawsze wpływa pozytywnie na interesy własne Miasta i jego Mieszkańców. Każde polityczne ugrupowanie będzie rządziło naszym miastem inaczej. Ważne jest jednak by rola, która przypada opcji rządzącej była utożsamiana z interesem Naszego miasta i jego Mieszkańców
a nie tylko skupiona była na celach polityki ogólnopaństwowej.
Nasze sprawy, aby mogły być zrealizowane w Naszym interesie, wymagają działania ludzi, którzy są gotowi do realizowania zadań publicznych mając na uwadze, zarówno zaspokajanie zbiorowych potrzeb poszczególnych grup społecznych na szczeblu samorządowym, jak
i prawnych interesów każdego mieszkańca.
Nam mieszkańcom Bielska – Białej, członkom partii SLD, która jest partią o strukturach ogólnokrajowych, nie jest obcy dualizm w administracji publicznej, jednakże zależy nam
najbardziej na interesie Naszej lokalnej społeczności.

Obecnie znajdujemy się „najbliżej” naszych Mieszkańców, każdy z Nas ma doświadczenie
pochodzące z wartości „życia w Naszym Mieście” oraz wiarę i głęboką chęć jego zmiany
na jeszcze lepsze i bardziej przyjazne dla każdego z Nas.

W odpowiedzi na potrzebę rozwoju naszego Miasta, biorąc na siebie odpowiedzialność
za jego wykonanie, przedstawiamy program samorządowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Naszą wizję kierunków rozwoju miasta Bielska-Białej i jej podstawowe założenia:

1. Po stronie dziecka:

a/ będziemy wspierać, bez względu na zamożność i stan cywilny każdego, kto podejmuje
wysiłek wychowania dziecka,
b/ będziemy zapobiegać długotrwałym wyłączeniom rodziców z rynku pracy chcących wychować
dzieci i dążyć do zmiany  konserwatywnego podziału ról w gospodarstwie domowym,
c/ utrwalimy zasadę dobrych praktyk w dostępie do edukacji na każdym poziomie, aby
nauka w szkole państwowej była najlepszym sposobem, niwelowania istniejących
społeczne nierówności,
d/ dążyć będziemy do zapewnienia dla każdego dziecka bezpłatnego żłobka lub
tymczasowego klubu dziecięcego czyli do tworzenia szansy na szybki powrót
rodziców na rynek pracy.
e/ dążyć będziemy do zapewnienia bezpłatnego i dostępnego przedszkola dla każdego
dziecka, starając się aby wszystkie dzieci były objęte opieką przedszkolną blisko domu
lub miejsca pracy rodziców,
f/ zadbamy o wyprawkę dla dziecka rozpoczynającego edukację szkolną, w formie bonu
towarowego , która byłaby ukierunkowana celowo – na zakup pomocy szkolnych
i to w wystarczającej wysokości,
g/ dążyć będziemy do zapewnienia każdemu uczniowi /w pierwszej fazie dla uczniów 1-3
klas/ drugiego śniadania – czyli stałego dostępu do jednego zdrowego i
energetycznego posiłku w ciągu dnia nauki,
h/ postaramy się:
– o wsparcie finansowe szkolnictwa branżowego tj. zawodowego i średniego
(technika), a szczególnie w zakresie jego nowoczesnego wyposażenia, zapewniając
w ten sposób atrakcyjne kierunki kształcenia specjalistów i techników oraz ich
przyszłościowe zatrudnienie w przestrzeni gospodarczej naszego miasta
– udzielenie pomocy uczniom w wyborze ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu
działając w porozumieniu z przedsiębiorcami i aktywując szkolenia, staże i klasy
patronackie w szkołach ponadpodstawowych,
i/ wdrożymy niezbędne programy edukacji seksualnej w ramach gminnych programów
zdrowotnych, aby była ona rzetelna i wolna od ideologii,
j/ zapewnimy darmowe przejazdy dla wszystkich uczniów szkół podstawowych
i średnich w komunikacji samorządowej,
k/ wprowadzimy darmowe korepetycje i zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania,
l/ zapewnimy lekcje etyki w każdej szkole dla zainteresowanych,
ł/ zastopujemy likwidację bibliotek i zrewidujemy system gromadzenia zbiorów w celu
jego większego zróżnicowania i przystosowania do zainteresowań mieszkańców,
m/ będziemy traktować ludzi młodych jako potencjalnych i przyszłych partnerów
w kształtowaniu polityki samorządowej, ucząc ich organizacji obywatelskiej oraz
aktywności w naszej przestrzeni publicznej.

2. Nasze zdrowie, jako pacjentów – Kultura zdrowia:

a/ rozwijać będziemy bezpłatne badania medyczne i szczepienne dla mieszkańców bez
limitu wiekowego. Szczególnie preferować będziemy badania w kierunku: wad
postawy u dzieci, profilaktyki chorób kobiecych i chorób męskich oraz szczepień,
b/ opieka stomatologiczna będzie dostępna dla każdego ucznia /profilaktyka i leczenie
w każdej szkole podstawowej,
c/ dopilnujemy, aby samorządy dofinansowywały leczenie niepłodności in-vitro
i wspierały walkę z niepłodnością wszelkimi dostępnymi sposobami medycznymi,
d/ przeciwstawiać będziemy się komercjalizacji szpitali będących w gestii samorządów.
Szpitale powinny koncentrować się na zdrowiu pacjenta i jego komforcie a nie na
próbie wypracowywania zysku,
e/ wdrożymy programy zdrowotne i poradnictwo związane ze sposobami zapobiegania
ciąży, chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz będziemy chcieli zapewnić
możliwość otrzymania – w przypadku braku medycznych przeciwwskazań – recepty
na środki antykoncepcyjne, w tym pigułkę tzw. „dzień po”,
f/ będziemy wspierać podmioty lecznicze, w których zgodnie z obowiązującym prawem
przeprowadza się, tylko w uzasadnionych wypadkach, zabieg przerywania ciąży.
Nie będziemy tolerować, w publicznych lecznicach w wyżej wymienionym przypadku,
klauzuli wyznaniowej – jako sprzecznej z ideą państwa prawa.

3. Powietrze czyste i zdrowe dla każdego:

a/ podejmiemy zdecydowane działania, aby wprowadzić obowiązkowy całoroczny monitoring jakości powietrza i bieżącą publikację jego odczytów dla mieszkańców,
Respektowanie dotychczasowych tzw. sejmikowych uchwał antysmogowych musi być nadrzędnym celem samorządów w zakresie dbałości o jakość naszego powietrza.
b/ doprowadzimy do sytuacji podjęcia przez Samorząd Miasta zdecydowanych działań w celu:
1. określenia norm dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych okresach roku oraz egzekwowania ich przestrzegania, natomiast w przypadku przekroczenia obowiązujących norm – do obowiązku opracowania planu działań zaradczych i jego realizacji. Normy ustalone w Naszym mieście, jako dopuszczalne zanieczyszczenia, winne sukcesywnie się zmniejszać, /np. co rok/, aby stopniowo i skutecznie zmniejszać skalę zanieczyszczenia powietrza.
2. zdecydowanego wsparcia działań zmierzających do eliminacji urządzeń emitujących zbyt duże ilości zanieczyszczeń oraz działań termoizolacyjnych – szczególnie pochodzących z zasobów miejskich,
3. usprawnienia, również w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, rozwiązań komunikacyjnych m.in. np. poprzez:
– weryfikację istniejących węzłów komunikacyjnych MKS, w celu
wyeliminowania dublowania się fragmentów kursów autobusów,
– wydzielenie określonych obszarów miasta z ruchu samochodowego,
co pozwoli na przywrócenie i utrzymanie stref handlowych /mała
gastronomia, sklepiki, małe galerie/i ożywienie działalności kulturalno-
towarzyskiej. Wydzielenie takich stref dotyczyłoby także osiedli
mieszkaniowych – będących w gestii Spółdzielni,
– stopniowe przechodzenie w MZK na autobusy z napędem elektrycznym lub
gazowym oraz skrócenie długości tras autobusowych,
– przystąpienie do bardziej zdecydowanych rozwiązań, które znacznie
poprawią komunikację pieszą i samochodową na terenie miasta, myślimy
o skrzyżowaniach bezkolizyjnych, podziemnych przejściach, kładkach dla
pieszych i rowerzystów oraz ograniczeniu skrętu lewostronnego na
skrzyżowaniach. To rozwiązania bardziej kosztowne, ale bezpieczne
i sprawdzone przy rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych,
– ustanowienie bezpłatnej komunikacji miejskiej; w fazie pierwszej dla dzieci,
młodzieży i emerytów po 65 roku życia, drugiej fazie: bezpłatnej dla
wszystkich mieszkańców,
– wprowadzenie nowych strukturalnych rozwiązań, dotyczących parkingów
wielopoziomowych i podziemnych, tworzonych w różnych strukturach
własnościowych mając na uwadze zapobieżenie zmniejszania się terenów
zielonych obecnie przeznaczanych na parkingi.

4. Srebrna rewolucja:

Będziemy dążyć do zapewnienia seniorom godnych warunków życia, w tym aktywności
społecznej, kulturalnej i ekonomicznej na miarę ich potrzeb i możliwości, poprzez
– rozwijanie opieki zdrowotnej dla seniorów – przyjęcie i realizowanie gminnych
programów zdrowotnych dla ludzi starszych, szczególnie po 60-tym roku życia.
Zdecydowanie popierać będziemy rozwój geriatrii,
– rozwój różnorakich ułatwień dla seniorów w skali ogólnopolskiej będzie popierało całe
ugrupowanie SLD, /np. zwolnienie z opłat jazdy kolejami regionalnymi, i korzystanie
z takich samych ulg podczas wizyt w innych regionach kraju/,
– samorząd przyjazny aktywnym seniorom – będziemy wspierać aktywność społeczną,
intelektualną, artystyczną, rekreacyjną i sportową osób starszych zapewniając im środki
do działalności,
– będziemy czerpać z wiedzy seniorów i ich doświadczeń dobre wzorce i umożliwiać im
wpływ na konsultacje samorządowe,
– będziemy stanowczo wspierać szybkie inwestycje związane z powstawaniem domów
opieki całodobowych oraz dziennych a także klubów seniora gdzie dostępna będzie
pomoc pielęgniarki i pracownika socjalnego,
– wzorem innych krajów zainicjujemy skoncentrowaną pomoc wokół osób starszych
poprzez wykorzystanie systemów internetowych /np. każde mieszkanie seniora zostanie
wyposażone w przycisk, którego naciśnięcie umożliwi głośno mówiące połączenie
z pracownikiem medycznym w celu niesienia szybkiej i skutecznej pomocy.
Uzupełnieniem tego urządzenia będzie specjalna „koperta życia”, w której zostaną
zawarte najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach,
kontaktach z najbliższymi, itp.

5. Dobre mieszkanie w każdej gminie:

Czas na powrót budownictwa komunalnego, które będziemy zdecydowanie wspierać. Mieszkanie ma być prawem a nie towarem dla samorządów,
– będziemy dążyć do tego, aby co najmniej 10 % swoich dochodów własnych przeznaczyć
na remonty i budowę mieszkań komunalnych,
– wspierać będziemy także specjalne budownictwo komunalne nastawione na możliwość
samodzielnego życia dla osób ze szczególnymi potrzebom,
– zdecydowanie opowiadamy się za uchwalaniem i respektowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w którym powinien zostać uwzględniony harmonijny
rozwój miasta i jego interesy i potrzeby – dotyczy to zapewnienia infrastruktury
komunikacyjnej, handlowo-usługowej, parkingowej i rekreacyjnej.
Plany zagospodarowania winne być traktowane ze szczególną starannością i zapewniać·
interesy ogólne Naszej społeczności lokalnej.
– będziemy monitorować rozwój prawa spółdzielczego, jego przestrzeganie przez
Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz jego wpływ na przestrzeń i strukturę zagospodarowania.

6. Przestrzeń, która nie kłamie – historia, która nie dzieli:

– zdecydowanie sprzeciwiamy się wypieraniu z przestrzeni publicznej dorobku ludzi
pracy, żołnierzy, społeczników i polityków nawiązujących do historii Polski,
– uważamy, iż nadawanie nazw ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej
powinno stanowić wyłączną domenę samorządów gmin. Usuniemy wszystkie nazwy,
które zostały niezgodnie z Konstytucją narzucone przez wojewodów,
– wszyscy, którzy przyczynili się do wyzwolenia kraju, do powojennej jego odbudowy,
którzy walczyli o prawa kobiet, o sprawiedliwość społeczną, o sprawiedliwy dostęp do
usług społecznych zasługują na pamięć, która ma prawo być utrwalona w nazwach
ulic, placów i różnych obiektów.

7. Decydujemy wspólnie – wspólnota samorządowa to każdy z Nas:

– zachęcać będziemy wszystkich do aktywności w pracach organizacji pozarządowych
i samorządu miejskiego – niezależnie od wieku, statusu zawodowego i wykształcenia.
Sprawimy, iż każdy będzie pewien, że jego potrzeby są tak samo ważne i traktowane
z należytą uwagą. Nie ma gorszych ani lepszych mieszkańców!
– będziemy z całą energią popierać powstawanie stowarzyszeń, fundacji i różnych
klubów, które wspierają i często zastępują instytucje samorządowe w realizacji wielu
zadań,
– wprowadzimy dobry, sprawiedliwy, transparentny system finansowania projektów dla
organizacji pozarządowych, mając na celu: pobudzenia aktywności i zaspokojenie
potrzeb mieszkańców,
– spowodujemy, wspierając kulturę mniejszości, promując inicjatywy społeczne we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, że samorząd będzie sprzyjał wszelkiej
równości w życiu codziennym mieszkańców, w tym m.in.: równości płci,
pochodzenia, wyznania, rasy, orientacji seksualnej,
– zobowiążemy Straż Miejską do prowadzenia rejestru zdarzeń, w których
podejmowane były interwencję o podłożu homofobicznym, lub rasistowskim, lub
innym naruszającym prawo równości, w celu monitorowania skali przypadku,
– zdecydowanie szybciej podejmować będziemy decyzje dotyczącą wprowadzaniu
monitoringu w ważniejszych punktach miasta mając, na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców szczególnie narażonych na występowanie zjawisk negatywnych,
– nie będziemy tolerować zjawiska korupcji urzędniczej, nieusprawiedliwionej
zawodowej lojalności wobec naruszających prawo, nierównego traktowania obywateli
wobec prawa. Bez skrupułów będziemy wszelkimi dostępnymi środkami eliminować
z naszej przestrzeni publicznej zjawisko nepotyzmu, korupcji i kolesiostwa,
– inspirować będziemy mieszkańców do korzystania z edukacji obywatelskiej, która
będzie jednym z podstawowych elementów wspólnej integracji Prezydenta i Radnych
z Mieszkańcami Naszego Miasta,
– zrewidujemy dotychczasowe zasady otrzymywania zleceń finansowanych ze środków
publicznych pod kątem poprawności zawierania umów i określenia wynagrodzenia
dla zatrudnionych oraz podejmiemy działania pozwalające na ograniczenie ryzyka ich
niewłaściwego wykorzystania.

To podstawowe elementy w programie samorządowym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który będziemy uzupełniać o szczegółowe rozwiązania wynikające z bieżących potrzeb
i programów perspektywicznych.

Sojusz Lewicy Demokratycznej nie będzie rywalizował z pozostałymi ugrupowaniami
w składaniu obietnic bez pokrycia, w rozdzielnictwie środków finansowych – My wybieramy realizację potrzeb Mieszkańców – mając na celu organizację samodzielnego, samorządnego, samofinansującego się Miasta.

Każdego, kto kocha swoje Miasto i chce w nim żyć, pracować, odpoczywać oraz rozwijać się – zapraszamy do szczegółowej debaty.

Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Bielska-Białej
mgr Ryszard Wrona

Pobierz plik pdf: Program Wyborczy SLD